Potrącenie psa i ucieczka - obowiązki, prawo, odszkodowanie #159 Wasze Filmy00:01:47

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: STOPCHAM
Kolejny materiał opublikowany w celu pobudzenie dyskusji na temat wypadków ze zwierzętami na drodze oraz ich konsekwencjami. Pierwszy materiał https://youtu.be/MVgkrLYz2a4

Pies czy tez inne zwierzę potrafi się pojawić przed samochodem niepostrzeżenie. Od refleksu kierowcy zależy, jak tragiczne w skutkach okaże się to spotkanie.

PAMIĘTAJ !!! Za nieudzielnie pomocy potrąconemu w wypadku zwierzęciu grozi areszt lub wysoka grzywna !!!

Zapraszamy do kulturalnej dyskusji

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Art. 25. Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3.

Art. 33. 3. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.

Art. 37.
1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1- 3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1-6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1-5, art. 16, art. 17 ust. 1-7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo do czynu określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, można orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących, jak również można orzec przepadek zwierzęcia.
4. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Rolnik posiadający zwierzęta hodowlane zobowiązany jest posiadać OC Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach, obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - art. 4. 2)

Gdy szkodę wyrządzi zwierzę domowe , właściciel podlega odpowiedzialności cywilnej

KC - Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

Kolizja z zwierzyna leśną

W celu dochodzenia odszkodowania właściciel samochodu powinien zgłosić szkodę do właściwego zarządcy drogi.

WAŻNY JEST MATERIAŁ DOWODOWY - np. nagranie z kamerki, świadkowie , Policja Dochodzić odszkodowania możemy również od koła łowieckiego, ale możliwe jest to jedynie w jednym, szczegółowo określonym przypadku - nagonki, polowania.

Jeden z wyroków SN

Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za powstałą na drodze ruchu publicznego szkodę, w wyniku zderzenia się zwierzęcia, żyjącego w stanie wolnym, z mechanicznym środkiem komunikacji, gdy do zderzenia doszło poza obszarem, którego charakter uzasadniałby ustawienie ostrzegającego znaku drogowego.

Brak znaku A-18b = Brak odszkodowania

NIE ZAWSZE

Nieumieszczenia na drodze znaku ostrzegawczego o dzikiej zwierzynie powoduje odpowiedzialność zarządcy drogi za szkody jeśli w danym miejscu dochodziło już do podobnych przypadków i zarządca drogi o tym wiedział.

Linki do artykułów poświęconych powyższej tematyce
https://bit.ly/2yz4rJD
https://bit.ly/2CFYKxN
https://bit.ly/2yeed4t https://bit.ly/2yBttb4
https://bit.ly/2A5W3TV
https://bit.ly/2OSetzy

Film znajduje się w katalogu: Od widzów - chamstwo na drodze


Komentarze