Spotkanie Merkel-Putin - Moskwa, 20 VIII 2021 | GDA #86 - dr Leszek Sykulski00:17:23

Komentarze