Zabić Bono / Killing Bono (2011) Lektor PL01:53:27

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: TommyH
Historia drogi do s³awy jednego z najbardziej znanych zespo³ów naszych czasów - U2, opowiedziana z perspektywy konkurencyjnej grupy. Na pocz¹tku lat 70. bracia McCormick za³o¿yli swój zespó³, zdecydowani by zdobyæ s³awê. W tym samym czasie z Bono na czele powsta³o U2, które bardzo szybko zaczê³o robiæ karierê. Jednak kariera zespó³u McCormicków, mimo ich usilnych starañ, nadal sta³a w miejscu.

Film znajduje się w katalogu: ZZZ


Komentarze