Złote ostrze / The Golden Blade (1953) Lektor PL HD01:20:28

zwiń opis video pokaż opis video
Dodał: TommyH
Film przygodowy w Technicolorze, zrealizowany w duchu opowieœci z tysi¹ca i jednej nocy, ukazuj¹cy w bajkowym stylu legendê o dojœciu do w³adzy s³ynnego kalifa Haruna al Raszida. M³ody prowincjusz Harun (Rock Hudson) przybywa do Bagdadu aby pomœciæ œmieræ zamordowanego ojca. Spotyka tam przebran¹ za zwyk³¹ dziewczynê ksiê¿niczkê Khairuzan (Piper Laurie), która spiskuje interesie swoim i swego zagro¿onego ojca - kalifa - przeciwko z³emu wezyrowi imieniem Jafar i jego dworskiej frakcji.

Film znajduje się w katalogu: ZZZ


Komentarze