Prawa autorskie oraz usługi cyfrowe

Zmiany w prawie związane z Aktem w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (DSA)

Nowe Rozporządzenie Unii Europejskiej – Akt o usługach cyfrowych (DSA) wprowadza nowe regulacje dotyczące działalności platform internetowych i tym samym obejmuje również serwis cda.pl. Celem nowych przepisów jest zapewnienie bezpiecznego środowiska online oraz ujednolicenie zasad i  warunków świadczenia usług online. W niniejszej sekcji znajdziesz podsumowanie najważniejszych zmian jakie wprowadziliśmy, a także opis mechanizmów jakie stosujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszego serwisu.

Wchodzące w życie 17 lutego 2024 r. przepisy to nie tylko szereg nowych obowiązków dostawców platform internetowych, ale przede wszystkim unormowanie przepisów krajowych zapewniających tożsamy poziom bezpiecznego, przewidywalnego i budzącego zaufanie środowiska internetowego oraz umożliwiających przeciwdziałanie rozpowszechnianiu nielegalnych treści w internecie.

Serwis cda.pl jako dostawca usług audiowizualnych usług medialnych na żądanie CDA Premium oraz platformy udostępniania wideo podlega właściwym regulacjom i organom, którym ze względu na charakter świadczonych usług jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Pojedynczy Punkt Kontaktowy

W celu umożliwienia bezpośredniej komunikacjami z właściwymi organami oraz użytkownikami, Dostawca wyznacza pojedynczy punkt kontaktowy w postaci adresu elektronicznego: premium@cda.pl

Dostawca wskazuje, iż językiem kontaktowym jest języki polski oraz angielski. Jednocześnie Dostawca przypomina o możliwości skorzystania z interaktywnego formularza zgłoszeń dostępnego pod adresem: https://www.cda.pl/abuse

Ujednolicając warunki korzystania z usług oraz stosowane mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo korzystania, Dostawca wskazuje co następuje:

Zasady usuwania nielegalnych treści i zawieszania dostępu do konta

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika (przechowywanie) treści o charakterze bezprawnym (w szczególności naruszających prawo autorskie) oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności zakazany jest Nieautoryzowany Dostęp i Nadużycia. Treści nie mogą nawoływać do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną lub nawoływać do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Ponadto zakazane jest umieszczanie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, treści pornograficznych z udziałem małoletniego oraz nawołujących do znieważania grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości.

Tym samym, Użytkownik akceptuje możliwość podjęcia przez Usługodawcę środków w przypadku nielegalnych treści, naruszenia zasad bezpieczeństwa i postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania, blokowania dostępu lub degradowania treści, a nawet zawieszania lub zamykania konta użytkownika w przypadku naruszenia postanowień.

Użytkownikowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podjętych przez Usługodawcę – Użytkownik może sprzeciwić się działaniom podjętym przez Usługodawcę za pośrednictwem Formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi poniżej.

Wiek użytkownika

Użytkownikiem serwisu cda.pl może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo, użytkownik musi zapewnić, że osoby korzystające z usług za jego pośrednictwem również mają ukończone 18 lat. Aby zapewnić bezpieczeństwo serwisu wszystkim użytkownikom, Dostawca może poprosić Użytkownika o zweryfikowanie jego tożsamości, w tym również jego wieku.

Cyberbezpieczeństwo

W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi). Zakaz obejmuje także skrapowanie, indeksowanie oraz eksplorację danych związanych z serwisem cda.pl., co ma przeciwdziałać naruszeniom integralności danych. Zakazuje się również rootowania, jailbreakowania lub modyfikowania urządzenia w sposób sprzeczny z instrukcjami producenta. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty związane z korzystaniem z tak zmodyfikowanego urządzenia, a Dostawca nie ma obowiązku wspierania użytkowania takiego sprzętu.

Monitorowanie treści

Na Dostawcy nie spoczywa obowiązek monitorowania ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalny charakter udostępnianej treści przez Użytkowników Serwisu.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, na dostawcach tzw. usług pośrednich (w tym usług hostingu) nie spoczywa prawny i praktyczny obowiązek monitorowania przechowywanej treści. Dostawca ma obowiązek monitorowania jedynie w konkretnym przypadku, tj. np. w przypadku otrzymania wiarygodnego zgłoszenia lub stosownego nakazu organu administracji publicznej.

Oznacza to, że Dostawca nie podejmuje inicjatywy w zakresie aktywnego filtrowania treści zamieszczanych przez Użytkowników, a także nie podejmuje aktywnych działań w odniesieniu do nielegalnych treści, w przypadku braku właściwego zgłoszenia.

Jak zgłaszać nielegalne treści?

Dostawca posiada mechanizmy ułatwiające dokonywanie zgłoszeń obecności w jego usłudze określonych informacji, które dany Użytkownik uważają za nielegalne. W celu dokonania zgłoszenia, należy skorzystać z ustanowionego Pojedynczego Punktu Kontaktowego, o którym mowa powyżej.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:

  • uzasadnienie powodów, dla których Użytkownik uważa, że dana treść ma charakter nielegalny (Dostawca ułatwia określenie właściwej kategorii w Formularzu);
  • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji treści poprzez wskazanie dokładnego adresu URL umożliwiającego identyfikacje nielegalnych treści;
  • dane Użytkownika dokonującego zgłoszenia, w celu zapewnienia możliwości kontaktowania się;
  • oświadczenie potwierdzające, iż zgłoszenie dokonywane jest w dobrej wierze, a informacje i  zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne
Zgłoszenia niezawierające wszystkich ww. elementów pozostaną bezskuteczne, tj. nie pozwolą na uzyskanie faktycznej wiedzy lub wiadomości Dostawcy o nielegalnym charakterze przechowywanych przez niego treści.

Dodatkowo, w ramach umożliwienia sprawniejszego reagowania na treści, które mogą być udostępniane w Serwisie, Dostawca udostępnia Partnerom tzw. Direct Takedown Tool, tj. narzędzie umożliwiające bezpośrednią ingerencję w zawartość Serwisu, poprzez niezwłoczne usunięcie materiału, który w ocenie Użytkownika ma charakter nielegalny.

Dostęp do panelu dla Partnerów (Direct Takedown Tool) pozwalający na automatyczne usunięcie treści z Serwisu nadawany jest przez Dostawcę w drodze indywidualnych ustaleń z Partnerem. Więcej informacji: https://www.cda.pl/partnerzy. Dostawca zapewnia również szkolenie z obsługi Direct Takedown Tool.