1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy Regulamin Usługi CDA PREMIUM (zwany w skrócie Regulamin CDA PREMIUM) ustala zasady współpracy pomiędzy Użytkownikiem Portalu CDA.pl (Usługobiorca, zwany również dalej „Abonentem” lub „Subskrybentem”) a Właścicielem - Administratorem Portalu CDA.pl (Usługodawca) w zakresie dostępu Usługobiorców do Płatnych Materiałów Partnerów Usługodawcy (chodzi w szczególności o filmy w postaci Pliku Hostowanego z odpowiednią licencją dla Usługobiorców od Partnerów Usługodawcy). 1.2. Wszelkie pojęcia użyte dużymi literami, które zostały zdefiniowane w obowiązującym Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu CDA.pl (RŚUDE) mają takie znaczenie, jak zdefiniowano w RŚUDE, chyba, że niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM wynika inaczej. Nowe pojęcia lub pojęcia zamienne na potrzeby niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM zostały dodatkowo wytłuszczone. 1.3. Usługobiorcę obowiązuje zarówno Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu CDA.pl, jak i niniejszy Regulamin Usługi CDA PREMIUM Subskrypcja. W razie kolizji postanowień obu regulaminów, pierwszeństwo w zakresie regulacji zasad współpracy między Usługodawcą a Usługobiorcą dotyczących Usługi CDA PREMIUM, mają postanowienia niniejszego Regulaminu Usługi CDA PREMIUM – jako postanowienia bardziej szczegółowe (lex specialis derogat legi generali).
2. PRZEDMIOT USŁUGI CDA PREMIUM 2.1. Przedmiotem Usługi CDA PREMIUM jest udostępnienie Usługobiorcy co najmniej kilkuset Materiałów w postaci filmów z licencją do użytku prywatnego Usługobiorcy (tylko na oglądanie on-line na Portalu) od Partnerów Usługodawcy, którzy udzielają Usługobiorcy stosownej licencji w omawianym zakresie. 2.2. Filmy udostępnione Usługobiorcy w ramach uruchomionej Usługi CDA PREMIUM, ze wspomnianą licencją od Partnera Usługodawcy dla Usługobiorcy, nie są dostępne na wspomnianej licencji Użytkownikom CDA.pl, którzy nie wykupili Subskrypcji. Licencja jest dodatkowo omówiona w osobnym punkcie niniejszego Regulaminu Usługi CDA PREMIUM. 2.3. Filmy udostępnione Usługobiorcy w ramach uruchomionej Usługi CDA PREMIUM i udzielonej przez Partnera w ramach Usługi CDA PREMIUM licencji, są pozbawione reklam od Usługodawcy. Również inne filmy dostępne na Portalu będą wyświetlane Subskrybentowi bez reklam od Usługodawcy. 2.4. Usługa CDA PREMIUM jest odpłatna, na zasadzie: 2.4.1. Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK), opisanej w punkcie 4.3, z tym, że pierwsze 14 dni od zawarcia umowy i uruchomienia Subskrypcji są nieodpłatne i służą przetestowaniu Usługi przez Usługobiorcę całkowicie za darmo (darmowy okres dotyczy wariantu SKK, Subskrypcji poprzez iTunes i Subskrypcji poprzez płatności Google Play); 2.4.2. Subskrypcji DirectBilling (SDB), opisanej w punkcie 4.4, przy czym przy płatności SDB nie obowiązuje 14-sto dniowy nieodpłatny okres przewidziany dla korzystania z Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK), Subskrypcji poprzez iTunes i Subskrypcji poprzez płatności Google Play); 2.4.3. Przelewu Jednorazowego (PJK), opisanego w punkcie 4.5, przy czym przy płatności PJK nie obowiązuje 14-sto dniowy nieodpłatny okres przewidziany dla korzystania z Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK), Subskrypcji poprzez iTunes i Subskrypcji poprzez płatności Google Play); 2.4.4 Subskrypcji aktywowanej poprzez PayPal, opisanej w punkcie 4.6, przy czym przy płatności poprzez PayPal nie obowiązuje 14-sto dniowy nieodpłatny okres przewidziany dla korzystania z Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK), Subskrypcji poprzez iTunes i Subskrypcji poprzez płatności Google Play. 2.4.5. Subskrypcji iTunes, opisanej w punkcie 4.7, z tym, że pierwsze 14 dni od zawarcia umowy i uruchomienia Subskrypcji są nieodpłatne i służą przetestowaniu Usługi przez Usługobiorcę całkowicie za darmo (darmowy okres dotyczy wariantu SKK, Subskrypcji poprzez iTunes i Subskrypcji poprzez płatności Google Play); 2.4.6. Subskrypcji poprzez płatności Google Play, opisanej w punkcie 4.7, z tym, że pierwsze 14 dni od zawarcia umowy i uruchomienia Subskrypcji są nieodpłatne i służą przetestowaniu Usługi przez Usługobiorcę całkowicie za darmo (darmowy okres dotyczy wariantu SKK, subskrypcji iTunes, subskrypcji płatności Google Play); 2.4.7 Aktywowania usługi poprzez kod zakupiony poprzez Paysafecard, przy czym przy tej formie płatności nie obowiązuje 14-sto dniowy nieodpłatny okres przewidziany dla korzystania z Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK), Subskrypcji poprzez iTunes i Subskrypcji poprzez płatności Google Play); 2.5. Filmy w ramach pakietu CDA PREMIUM będą odpowiednio oznaczone, że ich dostępność jest w ramach Usługi CDA PREMIUM, na odpowiedniej licencji od Partnera Usługodawcy. 2.6. Pula filmów się może zmieniać, niektóre filmy, początkowo dostępne, mogą przestać być dostępne, tymczasowo lub permanentnie, równocześnie oferta będzie, w miarę możliwości, poszerzana. 2.7. W chwili uruchomienia subskrypcji, gwarantowana będzie dostępność filmów odpowiednio oznaczonych i ogłaszanych przez Usługodawcę, jako dostępnych w ramach Usługi CDA PREMIUM.
3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O USŁUGĘ CDA PREMIUM 3.1. Warunkiem zawarcia umowy o Usługę CDA PREMIUM jest: 3.1.1. Posiadanie statusu Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu CDA.pl, co wiąże się z akceptacją Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu CDA.pl oraz posiadaniem Konta / Profilu na CDA.pl 3.1.2. Prawowite posiadanie z prawem korzystania aktywnej karty kredytowej lub debetowej / płatniczej („Karta”), umożliwiającej autoryzację transakcji internetowych, w tym subskrypcyjnych (funkcjonalność może zależeć od rodzaju karty i banku, który ją wydał) – wariant Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK); 3.1.3. Prawowite dysponowanie telefonem komórkowym wraz z aktywnym numerem w jednej następujących sieci telefonii komórkowej w Polsce: ORANGE, T-MOBILE, HEYAH, TU BIEDRONKA, PLAY, Plus – wariant Subskrypcji DirectBilling (SDB); 3.1.4. Prawowite dysponowanie kontem bankowym za pomocą, którego jest możliwa płatność u Operatora Płatności „Przelewy 24” (PJK); 3.1.5. Prawowite dysponowanie kontem na PayPal, za pomocą, którego jest możliwe jest aktywowanie subskrypcji - wariant Subskrypcji aktywowanej poprzez PayPal; 3.1.6. Prawowite dysponowanie kontem na iTunes, za pomocą, którego jest możliwe jest aktywowanie subskrypcji - wariant Subskrypcji iTunes; 3.1.8. Prawowite dysponowanie kontem Google, za pomocą, którego jest możliwe jest aktywowanie subskrypcji - wariant Subskrypcji aktywowanej poprzez płatności Google Play. 3.1.9. Akceptacja niniejszego Regulaminu Usługi CDA PREMIUM. 3.1.10. Zamówienie Usługi CDA PREMIUM i zakończona sukcesem autoryzacja za pomocą jednej z wyżej wymienionych form aktywowania usługi. 3.2. Zawarcie umowy o Usługę CDA PREMIUM następuje poprzez Uruchomienie Subskrypcji, opisane w punkcie 4. niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM: Uruchomienie Usługi, Zasady Subskrypcji.
4. URUCHOMIENIE USŁUGI SUBSKRYPCJI 4.1. Użytkownik zamawia Usługę CDA PREMIUM wchodząc na odpowiednią stronę, gdzie ma możliwość Uruchomienia Subskrypcji za pomocą poniższych metod płatności: - Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK); - Subskrypcji DirectBilling (SDB); - Przelewem Jednorazowym (PJK); - Subskrypcji aktywowanej poprzez PayPal; - Subskrypcji aktywowanej poprzez iTunes; - Subskrypcji aktywowanej poprzez płatności Google Play. Z subskrypcji należy zrezygnować samodzielnie, po wcześniejszym zalogowaniu na profilu. 4.2. Warunkiem powyższego jest uprzednie zalogowanie się jako Użytkownik Zarejestrowany. Jeżeli dana osoba nie ma Konta i Profilu na Portalu, powinna ona najpierw takie konto założyć i aktywować. 4.3. Wariant Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK) 4.3.1. Zalogowany Użytkownik podaje numer karty, Imię i Nazwisko właściciela karty, datę ważności karty oraz kod bezpieczeństwa karty oraz akceptuje niniejszy Regulamin Usługi CDA PREMIUM oraz składa stosowne oświadczenia opisane w punkcie 4.5. dalej. 4.3.2. Zawarcie Umowy i Uruchomienie Usługi Subskrypcji CDA PREMIUM dla Zalogowanego Użytkownika następuje z chwilą łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń: a) Kliknięcia przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ b) Poprawnej autoryzacji karty płatniczej, co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem Z usługi należy zrezygnować samodzielnie, po wcześniejszym zalogowaniu na profilu. 4.4. Wariant Subskrypcji DirectBilling (SDB) 4.4.1. Zalogowany Użytkownik podaje numer telefonu komórkowego 4.4.2. Na podany numer przychodzi specjalny kod pin, który trzeba wpisac na stronie 4.4.3. Aktywacja Usługi SDB spowoduje, iż rachunek telefoniczny Użytkownika będzie obciążany co 30 dni kwotą 26,99 zł brutto; przy telefonie na kartę (pre-paid), analogiczna kwota, 26,99 zł brutto, zostanie pobrana ze stanu konta karty (o ile są dostępne środki) .W przypadku sieci Plus koszt usługi to 28,99 zł co 30 dni. 4.4.4. Szczegóły aktywacji Usługi CDA PREMIUM za pomocą aktywacji Usługi SDB opisane są na stosownej stronie służącej Uruchomieniu Usługi Subskrypcji w Wariancie SDB 4.4.5. Zawarcie Umowy i Uruchomienie Usługi Subskrypcji CDA PREMIUM dla Zalogowanego Użytkownika następuje z chwilą łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń: a) Kliknięcia przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ; b) Skutecznej aktywacji usługi SDB i skutecznego obciążenia Użytkownika kwotą 26,99 zł brutto. W sieci Plus koszt usługi to 28,99 zł co 30 dni. 4.4.6. Subskrypcję SDB można wypowiedzieć w każdej chwili ze skutkiem na koniec danego pełnego okresu subskrypcyjnego. W przypadku danego okresu rozliczeniowego płatnego skutek następuje na koniec danego opłaconego z góry okresu rozliczeniowego (30-sto dniowego). 4.4.7. Subskrypcję SDB można wyłączyć w dowolnym momencie klikając w przycisk "Anuluj subskrypcję" w profilu Użytkownika. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://www.cda.pl/usunpremium. 4.5. Wariant Przelewu Jednorazowego (PJK) 4.5.1. Zalogowany Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Przelewy24. Dla użytkowników przebywających poza granicami Polski przelew może być zrealizowany poprzez operatora Tpay. 4.5.2. Za pomocą Operatora Płatności Przelewy24 / Tpay użytkownik zleca pobranie wybranej kwoty: 19,90 zł z góry za 30 dni korzystania z Usługi CDA PREMIUM (autoryzacja płatności); 59,70 zł z góry za 90 dni korzystania z Usługi CDA PREMIUM (autoryzacja płatności); 99,50 zł z góry za 180 dni korzystania z Usługi CDA PREMIUM (autoryzacja płatności). 4.5.3. Zawarcie Umowy i Uruchomienie Usługi CDA PREMIUM dla Zalogowanego Użytkownika następuje z chwilą łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń: a) Kliknięcia przycisku ZAMAWIAM I PŁĄCĘ; b) Skutecznej autoryzacj płatności za pomocą Przelewy24 / Tpay, o której mowa wyżej. 4.5.4. W przypadku aktywacji usługi CDA PREMIUM metodą Przelewu Jednorazowego (PJK), w razie braku kolejnej wpłaty po opłaconym wcześniej okresie usługa CDA PREMIUM wygaśnie. 4.6. Wariant Subskrypcji PayPal 4.6.1. Zalogowany Użytkownik wybiera opcję aktywowania usługi poprzez PayPal. 4.6.2. Subskrypcję Użytkownik aktywuje bezpośrednio na stronie operatora płatności PayPal. 4.6.3. Przy aktywnej subskrypcji płatności pobierane są co kolejne 30 dni do momentu anulowania subskrypcji. 4.6.4. Koszt usługi to 19,90 zł (pobierane co kolejne 30 dni). 4.7. Wariant Subskrypcji iTunes 4.7.1. Zalogowany Użytkownik wybiera opcję aktywowania usługi poprzez iTunes. 4.7.2. Subskrypcję Użytkownik aktywuje bezpośrednio na stronie operatora płatności. 4.7.3. Istnieją dwie opcje subskrypcji: Miesięczna w cenie 25,99 realizowana co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji. Roczna w cenie 259,99 realizowana co rok dni do momentu anulowania subskrypcji. 4.8. Wariant Subskrypcji poprzez płatności Google Play 4.8.1. Zalogowany Użytkownik wybiera opcję aktywowania usługi poprzez płatności Google Play. 4.8.2. Subskrypcję Użytkownik aktywuje bezpośrednio na stronie operatora płatności. Istnieją dwie opcje subskrypcji: Miesięczna w cenie 25,99 realizowana co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji. Roczna w cenie 259,99 realizowana co rok dni do momentu anulowania subskrypcji. 4.9. Klikając w przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ, Użytkownik aktywuje Subskrypcję Usługi CDA PREMIUM i tym samym równocześnie, zawierając Umowę, Użytkownik: 4.9.1. W przypadku Wariantu SKK: a) oświadcza, że ma prawo do wykorzystania karty i zgadza się na obciążenie jego karty; b) oświadcza, że zgadza się na obciążenie jego Karty, co 30 dni, z góry, opłatą subskrypcyjną 19,90 zł brutto, przy czym pierwsze obciążenie następuje dopiero po jednorazowym (na dany numer karty) upływie okresu próbnego, który wynosi 14 dni od pierwszego uruchomienia Subskrypcji Usługi CDA PREMIUM. Nie dotyczy kart Revolut, ZEN oraz niektórych kart wirtualnych. 4.9.2. W przypadku Wariantu SDB: a) oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z wykorzystanego do aktywacji numeru komórkowego; b) zgadza się na obciążanie swojego rachunku telefonicznego lub konta numeru na kartę pre-paid kwotą 26,99 zł brutto co 30 dni. W przypadku sieci Plus koszt usługi to 28,99 zł co 30 dni. 4.9.3. W przypadku Wariantu PJK: a) oświadcza, że ma prawo do korzystania z konta bankowego; b) zgadza się na obciążenie konta z wykorzystaniem Przelewy24 na kwotę: - 19,90 zł brutto z góry za 30 dni korzystania z Usługi CDA PREMIUM; - 59,70 zł brutto z góry za 90 dni korzystania z Usługi CDA PREMIUM; - 99, 50 zł brutto z góry za 180 dni korzystania z Usługi CDA PREMIUM. 4.9.4. W przypadku Wariantu Subskrypcji PayPal: a) oświadcza, że ma prawo do korzystania z konta PayPal; b) oświadcza, że zgadza się na obciążenie jego konta, co 30 dni, z góry, opłatą subskrypcyjną 19,90 zł brutto do momentu anulowania subskrypcji. c) Subskrypcję należy zrezygnować poprzez PayPal (po zalogowaniu się na koncie PayPal) . 4.9.5. W przypadku Wariantu Subskrypcji iTunes: a) oświadcza, że ma prawo do wykorzystania karty powiązanej z AppStore i zgadza się na obciążenie jego karty; b) oświadcza, że zgadza się na obciążenie jego karty, z góry, opłatą subskrypcyjną (w zależności od wybranej opcji: miesięczną opłatą w wysokości 25.99 zł realizowaną co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji, przy czym pierwsze obciążenie następuje dopiero po jednorazowym upływie okresu próbnego (na dane konto iTunes), który wynosi 14 dni od pierwszego uruchomienia Subskrypcji CDA Premium; roczną opłatą w wysokości 259,99 realizowaną co rok do momentu anulowania subskrypcji, przy czym pierwsze obciążenie następuje dopiero po jednorazowym upływie okresu próbnego (na dane konto iTunes), który wynosi 14 dni od pierwszego uruchomienia Subskrypcji CDA Premium. c) Z usługi zakupionej poprzez iTunes należy zrezygnować samodzielnie poprzez iTunes (https://support.apple.com/pl-pl/HT202039). 4.9.6. W przypadku Wariantu Subskrypcji płatności Google Play: a) oświadcza, że ma prawo do wykorzystania karty powiązanej z kontem Google i zgadza się na obciążenie jego karty; b) oświadcza, że zgadza się na obciążenie jego karty, z góry, opłatą subskrypcyjną (w zależności od wybranej opcji: miesięczną opłatą w wysokości, 25.99 zł realizowaną co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji, przy czym pierwsze obciążenie następuje dopiero po jednorazowym upływie okresu próbnego (na dane konto Google), który wynosi 14 dni od pierwszego uruchomienia Subskrypcji CDA Premium; roczną opłatą w wysokości 259,99 realizowaną co rok do momentu anulowania subskrypcji, przy czym pierwsze obciążenie następuje dopiero po jednorazowym upływie okresu próbnego (na dane konto Google), który wynosi 14 dni od pierwszego uruchomienia Subskrypcji CDA Premium. c) Z usługi zakupionej poprzez konto Google można zrezygnować: samodzielnie na profilu, wybierając opcję “Anuluj subskrypcję”, po czym ponownie “Anuluj subskrypcję”; w sklepie Google Play: Menu --> Subskrypcje wchodząc na stronę sklepu Google Play: https://play.google.com/store/account/subscriptions 4.9.7. Niezależnie od wybranego wariantu płatności, Użytkownik zgadza się na dostarczanie treści cyfrowych w ramach Usługi CDA PREMIUM natychmiastowo po uruchomieniu Subskrypcji Usługi CDA PREMIUM - to jest przed upływem terminu na odstąpienie (14 dni). 4.9.8. Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że zgoda na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych, zgodnie z powyższym, oznacza dla niego brak prawa do odstąpienia przez Użytkownika od umowy na zasadzie skorzystania z uprawnienia ustawy o prawach konsumenta – art. 38 pkt 13 tejże ustawy); 4.9.10. Użytkownik oświadcza, że: a) w przypadku wariantu Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK), wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. b) w przypadku wariantu Subskrypcji DirectBilling (SDB), wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. c) w przypadku wariantu Przelewu Jednorazowego (PJK), wie, iż po 30/90/180 dniach, w razie braku kolejnej opłaty, subskrypcja CDA PREMIUM wygaśnie. d) w przypadku wariantu Subskrypcji aktywowanej poprzez PayPal, wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. e) w przypadku wariantu Subskrypcji aktywowanej poprzez iTunes, wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. f) w przypadku wariantu Subskrypcji płatności Google Play, wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. 4.10. Usługodawca wysyła maila potwierdzającego uruchomienie Usługi, który ma jednak jedynie charakter informacyjny, deklaratoryjny - zawarcie Umowy i Uruchomienie Subskrypcji w ramach Usługi CDA PREMIUM następuje bowiem natychmiast poprzez kliknięcie przez Użytkownika przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ oraz poprawną autoryzację odpowiednią do wybranej formy płatności - zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, powyżej.
5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY SUBSKRYPCJI, DARMOWY OKRES PRÓBNY (tylko SKK, subskrypcja iTunes, subskrypcja płatności Google Play). 5.1. W ramach subskrypcji świadczona jest usługa opisana w Punkcie 2. PRZEDMIOT USŁUGI CDA PREMIUM niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM. 5.2. Zawarcie Umowy i uruchomienie Subskrypcji / Usługi CDA PREMIUM następuje w trybie opisanym w Punkcie 3. oraz 4. niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM. 5.3. W przypadku wariantów płatności SDB, PJK oraz subskrypcji PayPal darmowy okres próbny nie przysługuje, a zasady aktywacji subskrypcji, jak i dezaktywacji (w przypadku SDB i subskrypcji PayPal), opisane zostały wcześniej w punkcie 4 i/lub na stronie aktywacji. Okres próbny nie przysługuje także przy użyciu karty Revolut, ZEN oraz niektórych kart wirtualnych. Miesięczny koszt usługi dla tych kart to 19,90 zł. 5.4. W przypadku wariantu Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK): 5.4.1. darmowy okres testowy / próbny przysługuje każdemu Subskrybentowi tylko raz w obrębie konta Subskrybenta oraz tylko raz na dany numer karty. Oznacza to, że ponowne Uruchomienie subskrypcji na dany numer karty na innym koncie Subskrybenta, spowoduje od razu obciążanie Karty, zgodnie z odpowiednim podpunktem punktu 4. niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM (nie będzie już dodatkowego darmowego okresu próbnego). 5.4.2. W razie braku poprawnej autoryzacji karty, Umowa nie zostaje zawarta 5.4.3. Okres próbny nie przysługuje przy użyciu karty Revolut, ZEN oraz niektórych kart wirtualnych. Miesięczny koszt usługi to 19,90 zł. 5.4.4. Subskrypcję płatną można wypowiedzieć w każdej chwili ze skutkiem na koniec danego pełnego okresu subskrypcyjnego. W przypadku danego okresu rozliczeniowego płatnego skutek następuje na koniec danego opłaconego z góry okresu rozliczeniowego (30-sto dniowego). 5.4.5. Subskrypcję płatną można wyłączyć w dowolnym momencie klikając w przycisk "Anuluj subskrypcję" a następnie ponownie "Anuluj subskrypcję",w profilu Użytkownika. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://www.cda.pl/usunpremium 5.4.6. W przypadku okresu bezpłatnego skutek jest natychmiastowy, z chwilą wypowiedzenia w darmowym okresie próbnym. 5.5. W przypadku wariantu Subskrypcji poprzez iTunes: 5.5.1. darmowy okres testowy / próbny przysługuje każdemu Subskrybentowi tylko raz w obrębie konta Subskrybenta. Oznacza to, że ponowne Uruchomienie subskrypcji na dany numer karty na innym koncie Subskrybenta, spowoduje od razu obciążanie Karty, zgodnie z odpowiednim podpunktem punktu 4. niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM (nie będzie już dodatkowego darmowego okresu próbnego). 5.5.2. Subskrypcję płatną można wypowiedzieć w każdej chwili ze skutkiem na koniec danego pełnego okresu subskrypcyjnego. W przypadku danego okresu rozliczeniowego płatnego skutek następuje na koniec danego opłaconego z góry okresu rozliczeniowego (30-sto dniowego). 5.5.3. Z usługi zakupionej poprzez iTunes należy zrezygnować samodzielnie poprzez iTunes (https://support.apple.com/pl-pl/HT202039). Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://www.cda.pl/usunpremium 5.6. W przypadku wariantu subskrypcji poprzez płatności Google Play. 5.6.1. darmowy okres testowy / próbny przysługuje każdemu Subskrybentowi tylko raz w obrębie konta Subskrybenta. Oznacza to, że ponowne Uruchomienie subskrypcji na dany numer karty na innym koncie Subskrybenta, spowoduje od razu obciążanie Karty, zgodnie z odpowiednim podpunktem punktu 4. niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM (nie będzie już dodatkowego darmowego okresu próbnego). 5.6.2. Subskrypcję płatną można wypowiedzieć w każdej chwili ze skutkiem na koniec danego pełnego okresu subskrypcyjnego. W przypadku danego okresu rozliczeniowego płatnego skutek następuje na koniec danego opłaconego z góry okresu rozliczeniowego (30-sto dniowego). 5.6.3. Z usługi zakupionej poprzez konto Google można zrezygnować: samodzielnie na profilu, wybierając opcję “Anuluj subskrypcję”, po czym ponownie “Anuluj subskrypcję”; w sklepie Google Play: Menu --> Subskrypcje; wchodząc na stronę sklepu Google Play: https://play.google.com/store/account/subscriptions Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://www.cda.pl/usunpremium 5.7. Materiały od Partnerów w postaci filmów, opisanych w Punkcie 2. niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM, w ramach usługi CDA PREMIUM są udostępniane na licencji opisanej w Punkcie 6.
6. LICENCJA 6.1. W ramach Usługi CDA PREMIUM Partner Usługodawcy udziela Subskrybentowi licencji na prywatne oglądanie filmów od Partnera przez Subskrybenta na Portalu CDA. 6.2. W wyjątkowych przypadkach licencje mogą obejmować „geograficznie” wyłącznie Polskę, oznacza to, że filmy objęte licencją można oglądać poprzez Portal jedynie posługując się IP z polskiej puli adresów. 6.3. Niedopuszczalne jest inne korzystanie z filmów, niż określone w Punkcie 6.1. powyżej. W szczególności niedopuszczalne jest: 6.3.1. Publiczne odtwarzanie filmów (np. w większym pomieszczeniu, dla większej liczby osób – nie w warunkach typowo „domowych”), choćby nieodpłatne; w szczególności w sali konferencyjnej, kinie, na estradzie, w tym również na imprezach plenerowych. 6.3.2. Wszelka retransmisja. 6.3.3. Rippowanie filmów on-line z Portalu do postaci lokalnych plików i – w szczególności (zwłaszcza) również – dalsze rozpowszechnianie; dotyczy to stosowania również (w szczególności) programów typu keepvid. 6.4. Powyższe zastrzeżenia dotyczą również samej ścieżki dźwiękowej.
7. REKLAMACJE 7.1. Każdy Subskrybent ma prawo złożyć reklamację co do wykonania Usługi CDA PREMIUM. 7.2. Reklamacje należy składać drogą pocztową na adres Usługodawcy lub elektronicznie na adres: premium@cda.pl 7.3. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej reklamacji przez Usługodawcę. 7.4. Usługodawca zastrzega możliwość wydłużenia powyższego terminu, jednak nie dłużej niż 10 dni, w sytuacji gdy niezbędne są dodatkowe wyjaśnienia lub informacje albo gdy zaistnieją dodatkowe nieprzewidziane sytuacje lub zdarzenia – niezależne i/lub niezawinione przez Usługodawcę wydłużające czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji. 7.5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona domyślnie drogą e-mailową, chyba, że Użytkownik wskaże inny sposób komunikacji zwrotnej.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Użytkownik powinien sprawdzić w bezpłatnym okresie próbnym, czy posiadany sprzęt i oprogramowanie (wersja systemu, przeglądarki, wtyczki-„pluginy”, kodeki, programy antywirusowe, firewalle, zastosowane ustawienia) umożliwiają mu w sposób poprawny pełny i niezakłócony dostęp do Usługi CDA PREMIUM. 8.2. Użytkownik powinien mieć na uwadze, iż brak odpowiedniego oprogramowania (np. stara lub nieobsługiwana wersja przeglądarki, brak zainstalowanych odpowiednich kodeków) lub działanie programów antywirusowych i/lub firewalli (bez skonfigurowania odpowiednich ustawień, wyjątków, etc), może spowodować brak dostępności Usługi lub jej błędy lub ograniczenia. 8.3. Zabroniony jest Nieautoryzowany Dostęp i wszelkie Nadużycia w rozumieniu Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu CDA.pl (RŚUDE). 8.4. Wszelkie próby Nieautoryzowanego Dostępu, wszelkie Nadużycia, jak również, w szczególności, próby wyłudzenia Usługi CDA PREMIUM, włamania do Portalu, korzystania z Usług niezgodnie z RUŚUDE lub wbrew niniejszemu Regulaminowi Usługi CDA PREMIUM, korzystania z Usługi z naruszaniem Licencji (w tym jakakolwiek nieupoważniona ingerencja w integralność Materiałów lub Portalu), jak również handel kontami CDA PREMIUM, udostępnianie ich osobom trzecim, innym niż Abonent, czy inne działania bezprawne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub ustalonymi zwyczajami są zakazane i będą się wiązały z konsekwencjami prawnymi, w szczególności Usługodawca zastrzega podjęcie wszelkich możliwych i dostępnych kroków prawnych wobec Użytkownika jako konsekwencji jego niedozwolonych działań. Konsekwencją dla Użytkownika może być też natychmiastowe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Portalu i/lub Usług CDA PREMIUM. 8.5. Mając na uwadze niezależne od Usługodawcy takie okoliczności, jak właściwości sieci Internet, sprzętu i oprogramowania, zarówno Użytkownika, jak i podwykonawców – dostawców usług („data center”, serwery), jak i konieczność prac serwisowych, Usługodawca nie może zagwarantować nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu, Materiałów lub Usługi CDA PREMIUM. 8.6. Prawem właściwym do stosunków prawnych wynikających z korzystania przez Użytkowników z Portalu i Usługi CDA PREMIUM jest prawo polskie przy zachowaniu jurysdykcji krajowej polskich sądów powszechnych.