1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy Regulamin Usługi CDA PREMIUM (zwany w skrócie Regulamin CDA PREMIUM) ustala zasady współpracy pomiędzy Użytkownikiem Portalu CDA.pl (Usługobiorca, zwany również dalej „Abonentem” lub „Subskrybentem”) a Właścicielem - Administratorem Portalu CDA.pl (Usługodawca) w zakresie dostępu Usługobiorców do Płatnych Materiałów Partnerów Usługodawcy (chodzi w szczególności o filmy w postaci Pliku Hostowanego z odpowiednią licencją dla Usługobiorców od Partnerów Usługodawcy). 1.2. Wszelkie pojęcia użyte dużymi literami, które zostały zdefiniowane w obowiązującym Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu CDA.pl (RŚUDE) mają takie znaczenie, jak zdefiniowano w RŚUDE, chyba, że niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM wynika inaczej. Nowe pojęcia lub pojęcia zamienne na potrzeby niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM zostały dodatkowo wytłuszczone. 1.3. Usługobiorcę obowiązuje zarówno Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu CDA.pl, jak i niniejszy Regulamin Usługi CDA PREMIUM Subskrypcja. W razie kolizji postanowień obu regulaminów, pierwszeństwo w zakresie regulacji zasad współpracy między Usługodawcą a Usługobiorcą dotyczących Usługi CDA PREMIUM, mają postanowienia niniejszego Regulaminu Usługi CDA PREMIUM – jako postanowienia bardziej szczegółowe (lex specialis derogat legi generali).
2. PRZEDMIOT USŁUGI CDA PREMIUM 2.1. Przedmiotem Usługi CDA PREMIUM jest udostępnienie Usługobiorcy co najmniej kilkuset Materiałów w postaci filmów z licencją do użytku prywatnego Usługobiorcy (tylko na oglądanie on-line na Portalu) od Partnerów Usługodawcy, którzy udzielają Usługobiorcy stosownej licencji w omawianym zakresie. 2.2. Filmy udostępnione Usługobiorcy w ramach uruchomionej Usługi CDA PREMIUM, ze wspomnianą licencją od Partnera Usługodawcy dla Usługobiorcy, nie są dostępne na wspomnianej licencji Użytkownikom CDA.pl, którzy nie wykupili Subskrypcji. Licencja jest dodatkowo omówiona w osobnym punkcie niniejszego Regulaminu Usługi CDA PREMIUM. 2.3. Filmy udostępnione Usługobiorcy w ramach uruchomionej Usługi CDA PREMIUM i udzielonej przez Partnera w ramach Usługi CDA PREMIUM licencji, są pozbawione reklam od Usługodawcy. Również inne filmy dostępne na Portalu będą wyświetlane Subskrybentowi bez reklam od Usługodawcy. 2.4. Usługa CDA PREMIUM jest odpłatna, na zasadzie: 2.4.1. Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK), opisanej w punkcie 4.3, przy czym przy Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK) nie przysługuje 14-sto dniowy nieodpłatny okres próbny. 2.4.2. Subskrypcji DirectBilling (SDB), opisanej w punkcie 4.4, przy czym przy Subskrypcji DirectBilling (SDB) nie przysługuje 14-sto dniowy nieodpłatny okres próbny. 2.4.3. Przelewu Jednorazowego (PJK), opisanego w punkcie 4.5, przy czym przy płatności PJK nie przysługuje 14-sto dniowy nieodpłatny okres próbny. 2.4.4. Subskrypcji iTunes, opisanej w punkcie 4.6, przy czym przy płatności poprzez iTunes nie przysługuje 14-sto dniowy nieodpłatny okres próbny. 2.4.5. Subskrypcji poprzez płatności Google Play, opisanej w punkcie 4.7, z tym, że przy subskrypcji poprzez płatności Google Play nie przysługuje 14-sto dniowy nieodpłatny okres próbny. 2.4.6. Subskrypcji aktywowanej na urządzeniu Amazon Fire TV, opisanej w punkcie 4.8.6, z tym, że przy subskrypcji poprzez płatności Amazon nie przysługuje 14-sto dniowy nieodpłatny okres próbny. 2.5. Filmy w ramach pakietu CDA PREMIUM będą odpowiednio oznaczone, że ich dostępność jest w ramach Usługi CDA PREMIUM, na odpowiedniej licencji od Partnera Usługodawcy. 2.6. Pula filmów się może zmieniać, niektóre filmy, początkowo dostępne, mogą przestać być dostępne, tymczasowo lub permanentnie, równocześnie oferta będzie, w miarę możliwości, poszerzana. 2.7. W chwili uruchomienia subskrypcji, gwarantowana będzie dostępność filmów odpowiednio oznaczonych i ogłaszanych przez Usługodawcę, jako dostępnych w ramach Usługi CDA PREMIUM. 2.8. Szczegółowe informacje dotyczące pakietów telewizyjnych oraz liczbie kanałów znajdują się w regulaminie CDA TV.
3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O USŁUGĘ CDA PREMIUM 3.1. Warunkiem zawarcia umowy o Usługę CDA PREMIUM jest: 3.1.1. Posiadanie statusu Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu CDA.pl, co wiąże się z akceptacją Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu CDA.pl oraz posiadaniem Konta / Profilu na CDA.pl 3.1.2. Prawowite posiadanie z prawem korzystania aktywnej karty kredytowej lub debetowej / płatniczej („Karta”), umożliwiającej autoryzację transakcji internetowych, w tym subskrypcyjnych (funkcjonalność może zależeć od rodzaju karty i banku, który ją wydał) – wariant Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK); 3.1.3. Prawowite dysponowanie telefonem komórkowym wraz z aktywnym numerem w abonamencie jednej następujących sieci telefonii komórkowej w Polsce: ORANGE, T-MOBILE, PLAY, Plus – wariant Subskrypcji DirectBilling (SDB); 3.1.4. Prawowite dysponowanie kontem bankowym za pomocą, którego jest możliwa płatność u Operatora Płatności „Przelewy 24” (PJK); 3.1.5. Prawowite dysponowanie kontem na iTunes, za pomocą, którego jest możliwe jest aktywowanie subskrypcji - wariant Subskrypcji iTunes; 3.1.6. Prawowite dysponowanie kontem Google, za pomocą, którego jest możliwe jest aktywowanie subskrypcji - wariant Subskrypcji aktywowanej poprzez płatności Google Play. 3.1.7. Prawowite dysponowanie kontem Amazon, za pomocą, którego jest możliwe jest aktywowanie subskrypcji - wariant Subskrypcji aktywowanej na urządzeniu Amazon Fire TV 3.1.8. Akceptacja niniejszego Regulaminu Usługi CDA PREMIUM. 3.1.9. Zamówienie Usługi CDA PREMIUM i zakończona sukcesem autoryzacja za pomocą jednej z wyżej wymienionych form aktywowania usługi. 3.2. Zawarcie umowy o Usługę CDA PREMIUM następuje poprzez Uruchomienie Subskrypcji, opisane w punkcie 4. niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM: Uruchomienie Usługi, Zasady Subskrypcji.
4. URUCHOMIENIE USŁUGI SUBSKRYPCJI 4.1. Użytkownik zamawia usługę CDA PREMIUM wchodząc na odpowiednią stronę, gdzie ma możliwość Uruchomienia Subskrypcji za pomocą poniższych metod płatności: - Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK); - Subskrypcji DirectBilling (SDB); - Przelewem Jednorazowym (PJK); - Subskrypcji aktywowanej poprzez iTunes; - Subskrypcji aktywowanej poprzez płatności Google Play; - Subskrypcja aktywowana na urządzeniu Amazon Fire TV. Z subskrypcji można zrezygnować samodzielnie w dowolnym momencie, po wcześniejszym zalogowaniu na profilu. 4.2. Warunkiem powyższego jest uprzednie zalogowanie się jako Użytkownik Zarejestrowany. Jeżeli dana osoba nie ma Konta i Profilu na Portalu, powinna ona najpierw takie konto założyć i aktywować. 4.3. Wariant Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK) 4.3.1. Zalogowany Użytkownik podaje numer karty, Imię i Nazwisko właściciela karty, datę ważności karty oraz kod bezpieczeństwa karty oraz akceptuje niniejszy Regulamin Usługi CDA PREMIUM oraz składa stosowne oświadczenia opisane w punkcie 4.8. dalej. 4.3.2. Zawarcie Umowy i Uruchomienie Usługi Subskrypcji CDA PREMIUM dla Zalogowanego Użytkownika następuje z chwilą łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń: a) Kliknięcia przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ b) Poprawnej autoryzacji karty płatniczej, co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem Z usługi należy zrezygnować samodzielnie, po wcześniejszym zalogowaniu na profilu. 4.4. Wariant Subskrypcji DirectBilling (SDB) 4.4.1. Zalogowany Użytkownik podaje numer telefonu komórkowego 4.4.2. Na podany numer przychodzi specjalny kod pin, który trzeba wpisac na stronie 4.4.3. Aktywacja Usługi SDB spowoduje, iż rachunek telefoniczny Użytkownika będzie obciążany co 30 dni kwotą 27,99 zł (pakiet Start) lub 57,99 zł (pakiet Podstawowy). 4.4.4. Szczegóły aktywacji Usługi CDA PREMIUM za pomocą aktywacji Usługi SDB opisane są na stosownej stronie służącej Uruchomieniu Usługi Subskrypcji w Wariancie SDB 4.4.5. Zawarcie Umowy i Uruchomienie Usługi Subskrypcji CDA PREMIUM dla Zalogowanego Użytkownika następuje z chwilą łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń: a) Kliknięcia przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ; b) Skutecznej aktywacji usługi SDB i skutecznego obciążenia Użytkownika 27,99 zł (pakiet Start) lub 57,99 zł (pakiet Podstawowy). 4.4.6. Subskrypcję SDB można wypowiedzieć w każdej chwili ze skutkiem na koniec danego pełnego okresu subskrypcyjnego. W przypadku danego okresu rozliczeniowego płatnego skutek następuje na koniec danego opłaconego z góry okresu rozliczeniowego (30-sto dniowego). 4.4.7. Subskrypcję w wariancie SDB można wyłączyć w dowolnym momencie klikając w przycisk „Anuluj subskrypcję” w profilu Użytkownika. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://www.cda.pl/usunpremium. 4.5. Wariant Przelewu Jednorazowego (PJK) 4.5.1. Zalogowany Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Przelewy24. 4.5.2. Za pomocą Operatora Płatności Przelewy24 użytkownik zleca pobranie wybranej kwoty: 49,99 zł z góry za 30 dni korzystania z Usługi CDA PREMIUM wraz z pakietem Podstawowym (autoryzacja płatności); 119,9 zł z góry za 180 dni korzystania z Usługi CDA PREMIUM wraz z pakietem Start (autoryzacja płatności). 249,9 zł z góry za 180 dni korzystania z Usługi CDA PREMIUM wraz z pakietem Podstawowym (autoryzacja płatności). 4.5.3. Zawarcie Umowy i Uruchomienie Usługi CDA PREMIUM dla Zalogowanego Użytkownika następuje z chwilą łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń: a) Kliknięcia przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ; b) Skutecznej autoryzacj płatności za pomocą Przelewy24, o której mowa wyżej. 4.5.4. W przypadku aktywacji usługi CDA PREMIUM metodą Przelewu Jednorazowego (PJK), w razie braku kolejnej wpłaty po opłaconym wcześniej okresie usługa CDA PREMIUM wygaśnie. 4.6. Wariant Subskrypcji iTunes 4.6.1. Zalogowany Użytkownik wybiera opcję aktywowania usługi poprzez iTunes. 4.6.2. Subskrypcję Użytkownik aktywuje bezpośrednio na stronie operatora płatności. 4.6.3. Istnieją dwie opcje subskrypcji: - Miesięczna w cenie 25,99 realizowana co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji. - Roczna w cenie 259,99 realizowana co rok dni do momentu anulowania subskrypcji. 4.7. Wariant Subskrypcji poprzez płatności Google Play 4.7.1. Zalogowany Użytkownik wybiera opcję aktywowania usługi poprzez płatności Google Play. 4.7.2 Subskrypcję Użytkownik aktywuje bezpośrednio na stronie operatora płatności. Istnieją cztery opcje subskrypcji: - Miesięczna w cenie 25,99 realizowana co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji dla użytkowników z aktualnym pakietem Powszechnym - Miesięczna w cenie 27,99 realizowana co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji dla użytkowników z aktualnym pakietem Start. - Miesięczna w cenie 57,99 realizowana co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji dla użytkowników z aktualnym pakietem Podstawowym. - Roczna w cenie 259,99 realizowana co rok dni do momentu anulowania subskrypcji dla użytkowników z aktualnym pakietem Powszechnym. 4.8. Klikając w przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ, Użytkownik aktywuje Subskrypcję Usługi CDA PREMIUM i tym samym równocześnie, zawierając Umowę, Użytkownik: 4.8.1. W przypadku Wariantu SKK: a) oświadcza, że ma prawo do wykorzystania karty i zgadza się na obciążenie jego karty; b) oświadcza, że zgadza się na obciążenie jego Karty, co 30 dni, z góry, opłatą subskrypcyjną odpowiednią do wybranego pakietu. 4.8.2. W przypadku Wariantu SDB: a) oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z wykorzystanego do aktywacji numeru komórkowego; b) zgadza się na obciążanie swojego rachunku telefonicznego lub konta numeru na kartę pre-paid kwotą odpowiednio do wybranego pakietu co 30 dni. 4.8.3. W przypadku Wariantu PJK: a) oświadcza, że ma prawo do korzystania z konta bankowego; b) zgadza się na obciążenie konta z wykorzystaniem Przelewy24 na kwotę: - 49,99 zł brutto z góry za 30 dni korzystania z Usługi CDA PREMIUM z pakietem Podstawowym. - 119,9 zł brutto z góry za 180 dni korzystania z Usługi CDA PREMIUM z pakietem Start. - 249,90 zł brutto z góry za 180 dni korzystania z Usługi CDA PREMIUM z pakietem Podstawowym. 4.8.4. W przypadku Wariantu Subskrypcji iTunes: a) oświadcza, że ma prawo do wykorzystania karty powiązanej z AppStore i zgadza się na obciążenie jego karty; b) oświadcza, że zgadza się na obciążenie jego karty, z góry, opłatą subskrypcyjną (w zależności od wybranej opcji: - miesięczną opłatą za usługę CDA Premium z pakietem Powszechnym w wysokości 25.99 zł realizowaną co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji; - miesięczną opłatą za usługę CDA Premium z pakietem Start w wysokości 27.99 zł realizowaną co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji; - miesięczną opłatą za usługę CDA Premium z pakietem Podstawowym w wysokości 57.99 zł realizowaną co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji; - roczną opłatę za usługę CDA Premium z pakietem Powszechnym w wysokości 259,99 realizowaną co rok do momentu anulowania subskrypcji. c) Z usługi zakupionej poprzez iTunes należy zrezygnować samodzielnie poprzez iTunes (https://support.apple.com/pl-pl/HT202039). 4.8.5. W przypadku Wariantu Subskrypcji płatności Google Play: a) oświadcza, że ma prawo do wykorzystania karty powiązanej z kontem Google i zgadza się na obciążenie jego karty; b) oświadcza, że zgadza się na obciążenie jego karty, z góry, opłatą subskrypcyjną (w zależności od wybranej opcji: - miesięczną opłatą za usługę CDA Premium z pakietem Powszechnym w wysokości 25.99 zł realizowaną co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji; - miesięczną opłatą za usługę CDA Premium z pakietem Start w wysokości 27.99 zł realizowaną co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji; - miesięczną opłatą za usługę CDA Premium z pakietem Podstawowym w wysokości 57.99 zł realizowaną co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji; - roczną opłatę za usługę CDA Premium z pakietem Powszechnym w wysokości 259,99 realizowaną co rok do momentu anulowania subskrypcji. c) Z usługi zakupionej poprzez konto Google można zrezygnować: samodzielnie na profilu, wybierając opcję “Anuluj subskrypcję”. w sklepie Google Play: Menu --> Subskrypcje wchodząc na stronę sklepu Google Play: https://play.google.com/store/account/subscriptions 4.8.6. W przypadku Wariantu Subskrypcji aktywowanej na urządzeniu Amazon Fire TV. a) oświadcza, że ma prawo do wykorzystania kanału płatności powiązanego z kontem Amazon i zgadza się na jego obciążenie; b) oświadcza, że zgadza się na obciążenie kanału płatności powiązanego z kontem Amazon, opłatą subskrypcyjną w zależności od wybranego pakietu: miesięczną opłatą, realizowaną co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji. c) Z usługi zakupionej poprzez konto Amazon można zrezygnować samodzielnie poprzez Amazon (https://www.amazon.com/hz5/yourmembershipsandsubscriptions). 4.8.7. Niezależnie od wybranego wariantu płatności, Użytkownik zgadza się na dostarczanie treści cyfrowych w ramach Usługi CDA PREMIUM natychmiastowo po uruchomieniu Subskrypcji Usługi CDA PREMIUM. 4.8.8. Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że zgoda na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych, zgodnie z powyższym, oznacza dla niego brak prawa do odstąpienia przez Użytkownika od umowy na zasadzie skorzystania z uprawnienia ustawy o prawach konsumenta – art. 38 pkt 13 tejże ustawy); 4.8.9. Użytkownik oświadcza, że: a) w przypadku wariantu Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK), wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. b) w przypadku wariantu Subskrypcji DirectBilling (SDB), wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. c) w przypadku wariantu Przelewu Jednorazowego (PJK), wie, iż po 30/180 dniach, w razie braku kolejnej opłaty, subskrypcja CDA PREMIUM wygaśnie. d) w przypadku wariantu Subskrypcji aktywowanej poprzez iTunes, wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. e) w przypadku wariantu Subskrypcji płatności Google Play, wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. f) w przypadku wariantu Subskrypcji aktywowanej na urządzeniu Amazon Fire TV, wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję usługi CDA TV ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. 4.9. Usługodawca wysyła maila potwierdzającego uruchomienie Usługi, który ma jednak jedynie charakter informacyjny, deklaratoryjny - zawarcie Umowy i Uruchomienie Subskrypcji w ramach Usługi CDA PREMIUM następuje bowiem natychmiast poprzez kliknięcie przez Użytkownika przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ oraz poprawną autoryzację odpowiednią do wybranej formy płatności - zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, powyżej. 4.10. Usługodawca zastrzega, że kwoty wskazane w niniejszym Regulaminie, w szczególności wskazane w punkcie 4., nie obejmują opłat abonamentowych regulowanych Ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Usługodawca poucza o obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY SUBSKRYPCJI 5.1. W ramach subskrypcji świadczona jest usługa opisana w Punkcie 2. PRZEDMIOT USŁUGI CDA PREMIUM niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM. 5.2. Zawarcie Umowy i uruchomienie Subskrypcji / Usługi CDA PREMIUM następuje w trybie opisanym w Punkcie 3. oraz 4. niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM. 5.3. W przypadku wariantów płatności SDB, PJK, subskrypcji poprzez iTunes, subskrypcji poprzez płatności Google Play i subskrypcji aktywowanej na urządzeniu Amazon Fire TV darmowy okres próbny nie przysługuje, a zasady aktywacji subskrypcji, jak i dezaktywacji (w przypadku SDB), opisane zostały wcześniej w punkcie 4 i/lub na stronie aktywacji. 5.4. W przypadku wariantu Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK): 5.4.1. Darmowy okres próbny nie przysługuje. 5.4.2. W razie braku poprawnej autoryzacji karty, Umowa nie zostaje zawarta 5.4.3. Subskrypcję płatną można wypowiedzieć w każdej chwili ze skutkiem na koniec danego pełnego okresu subskrypcyjnego. W przypadku danego okresu rozliczeniowego płatnego skutek następuje na koniec danego opłaconego z góry okresu rozliczeniowego (30-sto dniowego). 5.4.4. Subskrypcję płatną można wyłączyć w dowolnym momencie klikając w przycisk „Anuluj subskrypcję”. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://www.cda.pl/usunpremium 5.5. Materiały od Partnerów w postaci filmów, opisanych w Punkcie 2. niniejszego Regulaminu CDA PREMIUM, w ramach usługi CDA PREMIUM są udostępniane na licencji opisanej w Punkcie 6.
6. LICENCJA 6.1. W ramach Usługi CDA PREMIUM Partner Usługodawcy udziela Subskrybentowi licencji na prywatne oglądanie filmów od Partnera przez Subskrybenta na Portalu CDA. 6.2. W wyjątkowych przypadkach licencje mogą obejmować „geograficznie” wyłącznie Polskę, oznacza to, że filmy objęte licencją można oglądać poprzez Portal jedynie posługując się IP z polskiej puli adresów. 6.3. Niedopuszczalne jest inne korzystanie z filmów, niż określone w Punkcie 6.1. powyżej. W szczególności niedopuszczalne jest: 6.3.1. Publiczne odtwarzanie filmów (np. w większym pomieszczeniu, dla większej liczby osób – nie w warunkach typowo „domowych”), choćby nieodpłatne; w szczególności w sali konferencyjnej, kinie, na estradzie, w tym również na imprezach plenerowych. 6.3.2. Wszelka retransmisja. 6.3.3. Rippowanie filmów on-line z Portalu do postaci lokalnych plików i – w szczególności (zwłaszcza) również – dalsze rozpowszechnianie; dotyczy to stosowania również (w szczególności) programów typu keepvid. 6.4. Powyższe zastrzeżenia dotyczą również samej ścieżki dźwiękowej.
7. REKLAMACJE 7.1. Każdy Subskrybent ma prawo złożyć reklamację co do wykonania Usługi CDA PREMIUM. 7.2. Reklamacje należy składać drogą pocztową na adres Usługodawcy lub elektronicznie na adres: premium@cda.pl 7.3. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej reklamacji przez Usługodawcę. 7.4. Usługodawca zastrzega możliwość wydłużenia powyższego terminu, jednak nie dłużej niż 10 dni, w sytuacji gdy niezbędne są dodatkowe wyjaśnienia lub informacje albo gdy zaistnieją dodatkowe nieprzewidziane sytuacje lub zdarzenia – niezależne i/lub niezawinione przez Usługodawcę wydłużające czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji. 7.5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona domyślnie drogą e-mailową, chyba, że Użytkownik wskaże inny sposób komunikacji zwrotnej.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Użytkownik powinien mieć na uwadze, iż brak odpowiedniego oprogramowania (np. stara lub nieobsługiwana wersja przeglądarki, brak zainstalowanych odpowiednich kodeków) lub działanie programów antywirusowych i/lub firewalli (bez skonfigurowania odpowiednich ustawień, wyjątków, etc), może spowodować brak dostępności Usługi lub jej błędy lub ograniczenia. 8.2. Zabroniony jest Nieautoryzowany Dostęp i wszelkie Nadużycia w rozumieniu Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu CDA.pl (RŚUDE). 8.3. Wszelkie próby Nieautoryzowanego Dostępu, wszelkie Nadużycia, jak również, w szczególności, próby wyłudzenia Usługi CDA PREMIUM, włamania do Portalu, korzystania z Usług niezgodnie z RUŚUDE lub wbrew niniejszemu Regulaminowi Usługi CDA PREMIUM, korzystania z Usługi z naruszaniem Licencji (w tym jakakolwiek nieupoważniona ingerencja w integralność Materiałów lub Portalu), jak również handel kontami CDA PREMIUM, udostępnianie ich osobom trzecim, innym niż Abonent, czy inne działania bezprawne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub ustalonymi zwyczajami są zakazane i będą się wiązały z konsekwencjami prawnymi, w szczególności Usługodawca zastrzega podjęcie wszelkich możliwych i dostępnych kroków prawnych wobec Użytkownika jako konsekwencji jego niedozwolonych działań. Konsekwencją dla Użytkownika może być też natychmiastowe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Portalu i/lub Usług CDA PREMIUM. 8.4. Mając na uwadze niezależne od Usługodawcy takie okoliczności, jak właściwości sieci Internet, sprzętu i oprogramowania, zarówno Użytkownika, jak i podwykonawców – dostawców usług („data center”, serwery), jak i konieczność prac serwisowych, Usługodawca nie może zagwarantować nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu, Materiałów lub Usługi CDA PREMIUM. 8.5. Prawem właściwym do stosunków prawnych wynikających z korzystania przez Użytkowników z Portalu i Usługi CDA PREMIUM jest prawo polskie przy zachowaniu jurysdykcji krajowej polskich sądów powszechnych. 8.6. Usługodawca zapewnia realizację obowiązku promowania treści europejskich, w tym wytworzonych pierwotnie w języku polskim, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich oznaczeń języka i pochodzenia dostępnych w katalogu Premium treści i udostępnia możliwość wyszukiwania treści według wskazanych kryteriów. Usługodawca zachęca swoich użytkowników do zapoznawania się z informacjami i materiałami promującymi audycje europejskie oraz wytwarzane w języku polskim. 8.7. Usługodawca zapewnia dostępność treści dla osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz z niepełnosprawnościami słuchu. Treści umieszczane w katalogu Premium są wyposażone w udogodnienia w postaci zapewnienia lektora, dubbingu lub napisów.