1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy Regulamin Usługi CDA TV (skrótowa nazwa Regulamin CDA TV) ustala zasady współpracy pomiędzy Użytkownikiem Portalu CDA.pl (Usługobiorca, zwany również dalej „Abonentem” lub „Subskrybentem”) a Właścicielem - Administratorem Portalu CDA.pl (Usługodawca) w zakresie dostępu Usługobiorców do Materiałów Partnerów Usługodawcy (chodzi w szczególności o dostęp do kilkudziesięciu linearnych kanałów telewizyjnych). 1.2. Wszelkie pojęcia użyte dużymi literami, które zostały zdefiniowane w obowiązującym Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu CDA.pl (RŚUDE) mają takie znaczenie, jak zdefiniowano w RŚUDE, chyba, że z niniejszego Regulaminu CDA TV wynika inaczej. Nowe pojęcia lub pojęcia zamienne na potrzeby niniejszego Regulaminu CDA TV zostały dodatkowo wytłuszczone. 1.3. Usługobiorcę obowiązuje zarówno Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu CDA.pl, jak i niniejszy Regulamin Usługi CDA TV. W razie kolizji postanowień obu regulaminów, pierwszeństwo w zakresie regulacji zasad współpracy między Usługodawcą a Usługobiorcą dotyczących Usługi CDA TV, mają postanowienia niniejszego Regulaminu CDA TV – jako postanowienia bardziej szczegółowe (lex specialis derogat legi generali).
2. PRZEDMIOT USŁUGI CDA TV 2.1. Przedmiotem Usługi CDA TV jest udostępnienie Usługobiorcy serwisu telewizyjnego z co najmniej kilkudziesięcioma linearnymi kanałami telewizyjnymi (dalej: usługa CDA TV). Oferta dedykowana jest zarówno dla dotychczasowych użytkowników portalu cda.pl, Abonentów serwisu CDA Premium, jak również dla pozostałych użytkowników Internetu w Polsce. Możliwość korzystania z serwisu podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej tak jak w przypadku użytkowania CDA Premium. 2.2. Usługa CDA TV składa się z następujących pakietów (cennik i pakietyzacja): 2.2.1. „Powszechny” - w którym oferowane są do 9 kanałów, łącznie z ofertą stacji naziemnych. Dostęp do przedmiotowej oferty następuje bez dodatkowej opłaty w ramach dotychczasowego abonamentu dla użytkowników CDA Premium. 2.2.2. „Start” - w którym oferowane są do 36 kanałów telewizyjnych. Opłata dla Abonentów usługi CDA Premium stanowi łącznie 23,99 zł miesięcznie. Zakresem pakietu „Start” objęte są również kanały z pakietu „Powszechnego”. 2.2.3. „Podstawowy” w którym oferowane są do 89 kanałów telewizyjnych. Opłata dla Abonentów usługi CDA Premium stanowi łącznie 49,99 zł miesięcznie. Zakresem pakietu „Podstawowy” objęte są również pakiety „Powszechny” i „Start”. 2.3. Programy TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV4, TV Puls, TVP3 (Regionalny) są przeznaczone do powszechnego i nieodpłatnego odbioru również w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną. 2.4. Filmy w ramach pakietów usługi CDA PREMIUM będą odpowiednio oznaczone, że ich dostępność jest w ramach usługi CDA TV, na odpowiedniej licencji od Partnera Usługodawcy. 2.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączania poszczególnych audycji składających się na dany kanał telewizyjny, każdorazowo na żądanie nadawcy kanału telewizyjnego w wyniku narzuconych przezeń ograniczeń licencyjnych do danej audycji. Usługodawca będzie dokonywać wyłączenia audycji w ramach dostarczanego do Usługobiorcy kanału poprzez zastosowanie tzw. Blackout’u - rozwiązanie techniczne lub inne wdrożone dla CDA TV mające na celu zapobieganie uzyskaniu dostępu do audycji składającej się na kanał telewizyjny udostępniany Usługobiorcy CDA TV w związku z naruszeniem lub możliwością naruszenia praw osób trzecich do tej audycji. Wyłączana audycja będzie zastępowana statyczną planszą informującą o braku praw do niniejszej audycji.
3. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O USŁUGĘ CDA TV 3.1. Warunkiem zawarcia umowy o usługę CDA TV jest: 3.1.1. Posiadanie statusu Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu CDA.pl, co wiąże się z akceptacją Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu CDA.pl oraz posiadaniem Konta / Profilu na CDA.pl 3.1.2. Prawowite posiadanie z prawem korzystania aktywnej karty kredytowej lub debetowej / płatniczej („Karta”), umożliwiającej autoryzację transakcji internetowych, w tym subskrypcyjnych (funkcjonalność może zależeć od rodzaju karty i banku, który ją wydał) – wariant Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK) na oferowany pakiet usługowy lub 3.1.3. Prawowite dysponowanie telefonem komórkowym wraz z aktywnym numerem w abonamencie jednej następujących sieci telefonii komórkowej w Polsce: ORANGE, T-MOBILE, PLAY, Plus – wariant Subskrypcji DirectBilling (SDB); 3.1.4. Prawowite dysponowanie kontem bankowym za pomocą, którego jest możliwa płatność u Operatora Płatności „Przelewy 24” (PJK) lub 3.1.5. Prawowite dysponowanie kontem na iTunes, za pomocą, którego jest możliwe aktywowanie subskrypcji - wariant Subskrypcji iTunes na oferowany pakiet usługowy lub 3.1.6. Prawowite dysponowanie kontem Google, za pomocą, którego jest możliwe jest aktywowanie subskrypcji - wariant Subskrypcji aktywowanej poprzez płatności Google Play. 3.1.7. Prawowite dysponowanie kontem Amazon, za pomocą, którego jest możliwe jest aktywowanie subskrypcji - wariant Subskrypcji aktywowanej na urządzeniu Amazon Fire TV 3.1.8. Akceptacja niniejszego Regulaminu Usługi CDA TV. 3.1.9. Zamówienie Usługi CDA TV i zakończona sukcesem autoryzacja za pomocą jednej z wyżej wymienionych form aktywowania usługi. 3.2. Zawarcie umowy o usługę CDA TV następuje poprzez aktywowanie usługi CDA TV.
4. URUCHOMIENIE USŁUGI SUBSKRYPCJI 4.1. Użytkownik zamawia usługę CDA TV wchodząc na odpowiednią stronę, gdzie ma możliwość Uruchomienia Subskrypcji za pomocą poniższych metod płatności: - Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK); - Subskrypcji DirectBilling (SDB); - Przelewem Jednorazowym (PJK); - Subskrypcji aktywowanej poprzez iTunes; - Subskrypcji aktywowanej poprzez płatności Google Play; - Subskrypcja aktywowana na urządzeniu Amazon Fire TV. Z subskrypcji można zrezygnować samodzielnie w dowolnym momencie, po wcześniejszym zalogowaniu na profilu. 4.2. Warunkiem powyższego jest uprzednie zalogowanie się jako Użytkownik Zarejestrowany. Jeżeli dana osoba nie ma Konta i Profilu na Portalu, powinna ona najpierw takie konto założyć i aktywować. 4.3. Wariant Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK): 4.3.1. Zalogowany Użytkownik podaje numer karty, imię i nazwisko właściciela karty, datę ważności karty oraz kod bezpieczeństwa karty, jak również akceptuje niniejszy regulamin usługi CDA TV. 4.3.2. Zawarcie Umowy i Uruchomienie usługi subskrypcji CDA TV dla zalogowanego Użytkownika następuje z chwilą łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń: a) Kliknięcia przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ; b) Poprawnej autoryzacji karty płatniczej, co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem. 4.4. Wariant Subskrypcji DirectBilling (SDB) 4.4.1. Zalogowany Użytkownik podaje numer telefonu komórkowego 4.4.2. Na podany numer przychodzi specjalny kod pin, który trzeba wpisac na stronie 4.4.3. Aktywacja Usługi SDB spowoduje, iż rachunek telefoniczny Użytkownika będzie obciążany co 30 dni kwotą 27,99 zł (pakiet Start) lub 57,99 zł (pakiet Podstawowy). 4.4.4. Szczegóły aktywacji Usługi CDA PREMIUM za pomocą aktywacji Usługi SDB opisane są na stosownej stronie służącej Uruchomieniu Usługi Subskrypcji w Wariancie SDB 4.4.5. Zawarcie Umowy i Uruchomienie Usługi Subskrypcji CDA PREMIUM dla Zalogowanego Użytkownika następuje z chwilą łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń: a) Kliknięcie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ; b) Skutecznej aktywacji usługi SDB i skutecznego obciążenia Użytkownika 27,99 zł (pakiet Start) lub 57,99 zł (pakiet Podstawowy). 4.4.6. Subskrypcję SDB można wypowiedzieć w każdej chwili ze skutkiem na koniec danego pełnego okresu subskrypcyjnego. W przypadku danego okresu rozliczeniowego płatnego skutek następuje na koniec danego opłaconego z góry okresu rozliczeniowego (30-sto dniowego). 4.4.7. Subskrypcję w wariancie SDB można wyłączyć w dowolnym momencie klikając w przycisk "Anuluj subskrypcję" w profilu Użytkownika. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://www.cda.pl/usunpremium. 4.5. Wariant Przelewu Jednorazowego (PJK) 4.5.1. Zalogowany Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Przelewy24. 4.5.2. Za pomocą Operatora Płatności Przelewy24 użytkownik zleca pobranie stosownej kwoty z góry za 30 dni korzystania z usługi CDA TV (autoryzacja płatności). 4.5.3. Zawarcie umowy i uruchomienie usługi CDA TV dla zalogowanego Użytkownika następuje z chwilą łącznego ziszczenia się następujących zdarzeń: a) Kliknięcia przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ; b) Skutecznej autoryzacji płatności za pomocą Przelewy24, o której mowa wyżej. 4.5.4. W przypadku aktywacji usługi CDA TV metodą Przelewu Jednorazowego (PJK), w razie braku kolejnej wpłaty po opłaconym wcześniej okresie usługa CDA TV wygaśnie. 4.6. Wariant Subskrypcji iTunes 4.6.1. Zalogowany Użytkownik wybiera opcję aktywowania usługi poprzez iTunes. 4.6.2. Subskrypcję Użytkownik aktywuje bezpośrednio na stronie operatora płatności. 4.6.3. Istnieją dwie opcje subskrypcji: - Miesięczna, realizowana co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji. - Roczna, realizowana co rok do momentu anulowania subskrypcji. 4.7. Wariant Subskrypcji poprzez płatności Google Play 4.7.1. Zalogowany Użytkownik wybiera opcję aktywowania usługi poprzez płatności Google Play. 4.7.2. Subskrypcję Użytkownik aktywuje bezpośrednio na stronie operatora płatności. Istnieją dwie opcje subskrypcji: -Miesięczna, realizowana co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji. -Roczna, realizowana co rok dni do momentu anulowania subskrypcji. 4.8. Klikając w przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ, Użytkownik aktywuje wybrany pakiet usługi CDA TV i tym samym równocześnie, zawiera Umowę. 4.8.1. W przypadku Wariantu SKK: a) oświadcza, że ma prawo do wykorzystania karty i zgadza się na obciążenie jego karty; b) oświadcza, że zgadza się na obciążenie jego Karty, co 30 dni, z góry, opłatą subskrypcyjną odpowiednią do wybranego pakietu. 4.8.2. W przypadku Wariantu SDB: a) oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z wykorzystanego do aktywacji numeru komórkowego; b) zgadza się na obciążanie swojego rachunku telefonicznego lub konta numeru na kartę pre-paid kwotą odpowiednio do wybranego pakietu co 30 dni. 4.8.3. W przypadku Wariantu PJK: a) oświadcza, że ma prawo do korzystania z konta bankowego; b) zgadza się na obciążenie konta z wykorzystaniem Przelewy24 na kwotę odpowiednio do wybranego pakietu z góry za 30 dni korzystania z usługi CDA TV; 4.8.4. W przypadku Wariantu Subskrypcji iTunes: a) oświadcza, że ma prawo do wykorzystania karty powiązanej z AppStore i zgadza się na obciążenie jego karty; b) oświadcza, że zgadza się na obciążenie jego karty, z góry, opłatą subskrypcyjną w zależności od wybranego pakietu: miesięczną opłatą, realizowaną co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji. c) Z usługi zakupionej poprzez iTunes można zrezygnować samodzielnie poprzez iTunes (https://support.apple.com/pl-pl/HT202039). 4.8.5. W przypadku Wariantu Subskrypcji płatności Google Play: a) oświadcza, że ma prawo do wykorzystania karty powiązanej z kontem Google i zgadza się na obciążenie jego karty; b) oświadcza, że zgadza się na obciążenie jego karty, z góry, opłatą subskrypcyjną w zależności od wybranego pakietu: miesięczną opłatą, realizowaną co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji. c) Z usługi zakupionej poprzez konto Google można zrezygnować samodzielnie na profilu, wybierając opcję “Anuluj subskrypcję”, po czym ponownie “Anuluj subskrypcję”; w sklepie Google Play: Menu --> Subskrypcje wchodząc na stronę sklepu Google Play: https://play.google.com/store/account/subscriptions 4.8.6. W przypadku Wariantu Subskrypcji aktywowanej na urządzeniu Amazon Fire TV. a) oświadcza, że ma prawo do wykorzystania kanału płatności powiązanego z kontem Amazon i zgadza się na jego obciążenie; b) oświadcza, że zgadza się na obciążenie kanału płatności powiązanego z kontem Amazon, opłatą subskrypcyjną w zależności od wybranego pakietu: miesięczną opłatą, realizowaną co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji. c) Z usługi zakupionej poprzez konto Amazon można zrezygnować samodzielnie poprzez Amazon (https://www.amazon.com/hz5/yourmembershipsandsubscriptions). 4.8.7. Niezależnie od wybranego wariantu płatności, Użytkownik zgadza się na dostarczanie treści cyfrowych w ramach usługi CDA TV natychmiastowo po aktywowaniu pakietu usługi CDA TV - to jest przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy. 4.8.8. Usługodawca informuje, a Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że zgoda na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych, zgodnie z powyższym punktem, oznacza dla niego utratę ustawowego prawa do odstąpienia przez Użytkownika od umowy, na zasadzie skorzystania z uprawnienia ustawy o prawach konsumenta – art. 38 pkt 13 tejże ustawy. 4.8.9. Użytkownik oświadcza, że: a) w przypadku wariantu Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK), wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. b) w przypadku wariantu Subskrypcji DirectBilling (SDB), wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. c) w przypadku wariantu Przelewu Jednorazowego (PJK), wie, iż po 30/90/180/360 dniach, w razie braku kolejnej opłaty, subskrypcja usługi CDA TV wygaśnie. d) w przypadku wariantu Subskrypcji aktywowanej poprzez iTunes, wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. e) w przypadku wariantu Subskrypcji płatności Google Play, wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję usługi CDA TV ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. f) w przypadku wariantu Subskrypcji aktywowanej na urządzeniu Amazon Fire TV, wie, iż może wypowiedzieć subskrypcję usługi CDA TV ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. 4.9. Usługodawca wysyła wiadomość mailową potwierdzającą uruchomienie usługi CDA TV, który ma jednak jedynie charakter informacyjny, deklaratoryjny. 4.10. Usługodawca zastrzega, że kwoty wskazane w niniejszym Regulaminie, w szczególności wskazane w punkcie 4., nie obejmują opłat abonamentowych regulowanych Ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Usługodawca poucza o obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY SUBSKRYPCJI 5.1. W ramach subskrypcji świadczona jest usługa opisana w Punkcie 2. PRZEDMIOT USŁUGI CDA TV niniejszego Regulaminu. 5.2. Zawarcie Umowy i uruchomienie usługi CDA TV następuje w trybie opisanym w Punkcie 3. oraz 4. niniejszego Regulaminu. 5.3. W przypadku wariantów subskrypcji SDB, PJK, subskrypcji SKK pakietu “Podstawowego”, subskrypcji poprzez iTunes, subskrypcji aktywowanej na urządzeniu Amazon Fire TV i subskrypcji płatności Google Play darmowy okres próbny nie przysługuje, a zasady aktywacji subskrypcji, jak i dezaktywacji (w przypadku subskrypcji SDB, PJK, subskrypcji SKK pakietu “Podstawowego”, subskrypcji poprzez iTunes, subskrypcji aktywowanej na urządzeniu Amazon Fire TV i subskrypcji płatności Google Play), opisane zostały wcześniej w punkcie 4 i/lub na stronie aktywacji. 5.4. W przypadku wariantu Subskrypcji Karty Kredytowej (SKK): 5.4.1. Darmowy okres próbny nie przysługuje. 5.4.2. W razie braku poprawnej autoryzacji karty, Umowa nie zostaje zawarta 5.4.3. Subskrypcję płatną można wyłączyć w dowolnym momencie klikając w przycisk "Anuluj subskrypcję" a następnie ponownie "Anuluj subskrypcję", w profilu Użytkownika. 5.4.4. W przypadku okresu bezpłatnego (próbnego) skutek wypowiedzenia następuje natychmiastowo z chwilą złożenia wypowiedzenia. 5.5. W przypadku Abonentów korzystających łącznie z usługi CDA Premium oraz usługi CDA TV (usługi łączone) Usługodawca dopuszcza możliwość rezygnacji (wypowiedzenia) z usługi CDA TV, przy jednoczesnej kontynuacji korzystania z usługi CDA Premium zgodnie z ofertą właściwą dla usługi CDA Premium. 5.6. Materiały od Partnerów w postaci programów telewizyjnych, opisanych w Punkcie 2. niniejszego Regulaminu, w ramach usługi CDA TV są udostępniane na podstawie licencji lub zezwolenia, zgodnie z zasadą „must carry/ must offer” opisanymi w Punkcie 6.
6. LICENCJA 6.1. W ramach usługi CDA TV, Partner Usługodawcy udziela Subskrybentowi licencji na prywatne oglądanie oferowanych przez Partnera programów telewizyjnych na Portalu CDA. Programy TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TV4, TV Puls, TVP3 (Regionalny) są przeznaczone do powszechnego i nieodpłatnego odbioru rozprowadzane przez Usługodawcę zgodnie z zasadą „must carry/ must offer”. 6.3. Niedopuszczalne jest inne korzystanie z programów, niż określone w Punkcie 6.1. powyżej. W szczególności niedopuszczalne jest: 6.3.1. Publiczne odtwarzanie programów (np. w większym pomieszczeniu, dla większej liczby osób – nie w warunkach typowo „domowych”), choćby nieodpłatne; w szczególności w sali konferencyjnej, kinie, na estradzie, w tym również na imprezach plenerowych. 6.3.2. Wszelka retransmisja. 6.3.3. Rippowanie programów on-line z Portalu do postaci lokalnych plików i – w szczególności (zwłaszcza) również – dalsze rozpowszechnianie; dotyczy to stosowania również (w szczególności) programów typu keepvid. 6.4. Powyższe zastrzeżenia dotyczą również samej ścieżki dźwiękowej.
7. REKLAMACJE 7.1. Każdy Subskrybent ma prawo złożyć reklamację co do wykonania usługi CDA TV. 7.2. Reklamacje należy składać drogą pocztową na adres Usługodawcy lub elektronicznie na adres: premium@cda.pl 7.3. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej reklamacji przez Usługodawcę. 7.4. Usługodawca zastrzega możliwość wydłużenia powyższego terminu, jednak nie dłużej niż o 10 dni, w sytuacji gdy niezbędne są dodatkowe wyjaśnienia lub informacje albo gdy zaistnieją dodatkowe nieprzewidziane sytuacje lub zdarzenia – niezależne i/lub niezawinione przez Usługodawcę wydłużające czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji. 7.5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona domyślnie drogą e-mailową, chyba, że Użytkownik wskaże inny sposób komunikacji zwrotnej.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Użytkownik powinien mieć na uwadze, iż brak odpowiedniego oprogramowania (np. nieaktualna lub nieobsługiwana wersja przeglądarki, brak zainstalowanych odpowiednich kodeków) lub działanie programów antywirusowych i/lub firewalli (bez skonfigurowania odpowiednich ustawień, wyjątków, etc), może spowodować brak dostępności usługi CDA TV lub jej błędy lub ograniczenia. 8.1.1. Serwis dostępny jest poprzez przeglądarkę internetową pod adresem www.cda.pl/tv oraz poprzez aplikację CDA TV dostępną na urządzenia mobilne (iOS, Android) oraz Smart TV (LG, Philips, Sony, Panasonic, Toshiba, TCL, Hitachi, JVC, Manta, systemy Android, Android TV, Chromecast). Minimalne wymagania do korzystania z usługi CDA TV - łącze internetowe 6 Mb/s dla SD i 10 Mb/s dla jakości Full HD. 8.2. Zabroniony jest Nieautoryzowany Dostęp i wszelkie Nadużycia w rozumieniu Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu CDA.pl (RŚUDE). 8.3. Wszelkie próby Nieautoryzowanego Dostępu, wszelkie Nadużycia, jak również, w szczególności, próby wyłudzenia Usługi CDA TV, włamania do Portalu, korzystania z Usług niezgodnie z RUŚUDE lub wbrew niniejszemu Regulaminowi usługi CDA TV, korzystania z tej usługi z naruszaniem Licencji (w tym jakakolwiek nieupoważniona ingerencja w integralność Materiałów lub Portalu), jak również handel kontami CDA TV, udostępnianie ich osobom trzecim, innym niż Abonent, czy inne działania bezprawne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub ustalonymi zwyczajami są zakazane i będą się wiązały z konsekwencjami prawnymi, w szczególności Usługodawca zastrzega podjęcie wszelkich możliwych i dostępnych kroków prawnych wobec Użytkownika jako konsekwencji jego niedozwolonych działań. Konsekwencją dla Użytkownika może być też natychmiastowe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Portalu i/lub usług CDA TV. 8.4. Mając na uwadze niezależne od Usługodawcy takie okoliczności, jak właściwości sieci Internet, sprzętu i oprogramowania, zarówno Użytkownika, jak i podwykonawców – dostawców usług („data center”, serwery), jak i konieczność prac serwisowych, Usługodawca nie może zagwarantować nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu, Materiałów lub usługi CDA TV. 8.5. Prawem właściwym do stosunków prawnych wynikających z korzystania przez Użytkowników z Portalu i usługi CDA TV jest prawo polskie przy zachowaniu jurysdykcji krajowej polskich sądów powszechnych.